Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Eriytyvän koulutuksen jaksot

Työterveyshuoltojakso (24 kk)

Jakson tavoitteena on perehtyminen työterveyslääkärin ammattiin. Erikoistujan tulee osata käyttää ja soveltaa työterveyshuollon teoreettista tietopohjaa ja hallita työterveyshuollo palveluprosessit ja moniammatillinen toiminta. Jakson jälkeen hänellä on valmiudet toima asiantuntijana työpaikan ja muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Työterveyshuoltojakso suoritetaan yliopiston hyväksymässä työterveyshuollon koulutuspaikassa. 


Työterveyslaitosjakso (6 kk)

Jaksolla keskitytään työlääketieteeseen ja työterveyshuoltoa tukeviin tieteisiin sekä niiden sovelluksiin työterveyshuollossa, ja tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Jakso suositellaan suoritettavaksi erikoistumisen lopussa.

Työterveyslaitosjakson tavoitteena on

 • syventää tietoja työlääketieteestä
 • syventää taitoja ammattitautien tunnistamisessa, hoidossa ja kuntoutuksessa
 • tehostaa vaikuttamista työoloihin työperäisiä sairauksia ehkäisevästi
 • päivittää tietoja työterveyshuollosta ja sen uusista trendeistä
 • täydentää erikoistujan käyttöön sopiva työterveyshuollon menetelmäpakki
 • osallistua työterveyshuollon valtakunnallisen virtuaaliyliopiston materiaalin tuottamiseen
 • perehtyä erikoistujan opintosuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltoa tukeviin tieteenaloihin kuten työhygieniaan, toksikologiaan, työfysiologiaan, työpsykologiaan, kognitiiviseen ergonomiaan ja epidemiologiaan
 • perehtyä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.

Työterveyslaitosjakson voi suorittaa Työterveyslaitoksen erikoistumiseen tarkoitetuissa toimissa laitoksen toimipisteissä eri puolilla maata. Muutamilla paikkakunnilla sen voi myös suorittaa yliopisto- tai keskussairaalan toimessa, edellyttäen, että yliopisto on hyväksynyt tämän palvelun työterveyslaitosjaksoa korvaavaksi palveluksi.

Työterveyslaitosjakson voi suorittaa TTL:n aluetoimipisteissä. Paikoista ilmoitetaan Avoimet toimet -sivulla.

Aluetoimipisteiden kouluttajalääkärit
Helsinki: Eva Helaskoski
Kuopio: Pirjo Jokela
Lappeenranta: Helena Vuorinen
Oulu: Jari Latvala
Tampere: Jukka Uitti, Riitta Sauni
Turku: avoinna

Työterveyslaitosjakson suorittaminen moduulikoulutuksena

Helsingin yliopistossa Työterveyslaitosjakson voi suorittaa myös moduulipohjaisessa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelmassa, johon osallistuvat koulutustyöterveysasemat ovat tehneet sopimuksen sekä Helsingin yliopiston että Työterveyslaitoksen kanssa.

Moduulikoulutusta uudistaan parhaillaan.

Erikoistuvat toimivat 30 kuukauden ajan Työterveyslaitoksella yhtenä päivänä viikossa ja työskentelevät muun osan viikkotyöajasta työterveyshuoltoyksikössä. Lisäksi erikoistuvat osallistuvat kuukausittain järjestettäviin koulutusseminaareihin.

Moduulipohjaisen erikoislääkärikoulutusohjelman tavoitteet ovat yhteneväiset työterveyshuollon erikoistumiskoulutusohjelman työterveyshuolto- ja työterveyslaitosjaksojen tavoitteiden kanssa.

Työterveyslaitosjakson vastuuhenkilönä toimii tiimipäällikkö, erikoislääkäri, Kirsi Karvala
 


Työkyvyn arviointi ja kuntoutusjakso (6 kk)

Tavoitteena on syventää taitoja työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työikäisten kuntoutuksessa.

Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso suoritetaan yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa, jossa tehdään työkyvyn arviointia ja työikäisten kuntoutustarpeen arviointia. Koulutuspaikan tulee osoittaa erikoistujalle henkilökohtainen ohjaaja, jonka yliopisto on hyväksynyt kouluttajaksi.

Soveltuvia koulutuspaikkoja ovat sairaaloiden kuntoutustutkimusyksiköt ja kuntoutuslaitokset. Myös palvelu kliinisillä aloilla (ihotaudit, keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkusairaudet, neurologia, psykiatria ja fysiatria) ja työterveyshuollonyksiköissä voidaan hyväksyä, mikäli painopiste on työkyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Lisäksi palvelu Työterveyslaitoksella voidaan hyväksyä siltä osin, kun se ylittää vaaditun 6 kuukauden Työterveyslaitosjakson ja koulutuksen vastuuhenkilö sen hyväksyy.

Kuntoutuksen ja työkyvyn arvioinnin 6 kuukauden palvelu voidaan erityisestä syystä hyväksyä työterveyshuollon puitteissa suoritettuna. Edellytyksenä tällöin on, että toimintaa varten on perustettu erillinen yksikkö, tai että kyseessä on palvelu etukäteen suunnitellussa, määräaikaisessa, työkyvyn arviointiin ja kuntoutukseen keskittyvässä projektissa.


Kliininen jakso (12 kk)

Kliininen palvelu muilla erikoisaloilla

Kliinisen palvelun muilla erikoisaloilla tulee tukea koulutuksen tavoitteita ja erikoistujan henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman toteutumista.

Jakson aikana syvennetään tietoja erotusdiagnostiikan tueksi tautiryhmistä, joissa esiintyy työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja.

Kliinistä palvelua suoritetaan vähintään kolmella soveltuvalla erikoisalalla (ennen 1.8.2003 opinto-oikeuden saaneilta vaaditaan palvelua vähintään kahdella alalla). Kultakin erikoisalalta tulee olla vähintään kolme kuukautta palvelua. Suositeltavaa on, että pääpaino on poliklinikkatyössä.

Soveltuvia erikoisaloja ovat

 • psykiatria
 • fysiatria
 • ihotaudit
 • keuhkosairaudet
 • korva-, nenä- ja kurkkusairaudet
 • sisätaudit
 • kirurgia
 • neurologia.

Erityisistä perusteluista vastuuhenkilö voi hyväksyä myös muun erikoisalan kliinisen palvelun.

Jos runkokoulutukseen on kuulunut sairaalapalvelua, joka täyttää koulutussuunnitelman tavoitteet ja se ilmenee erikoistumissuunnitelmassa, voidaan palvelua hyväksyä eriytyvän vaiheen kliiniseksi palveluksi. Tällöin runkokoulutuksesta hyväksytyn kliinisen palvelun vastaava osuus tulee korvata muulla palvelulla, esimerkiksi työterveyshuollossa siten, että koulutuksen kokonaiskesto on 6 vuotta.

Toimipaikkakoulutus kliinisen palvelun yhteydessä

Kliinisillä erikoisaloilla palvellessaan erikoistujalta edellytetään osallistumista toimipaikkakoulutukseen noin kolme tuntia viikossa, yhteensä 80 tuntia vuodessa.